Company News

用有机相还原法制备钴纳米颗粒

2018-01-12

下载: 

用有机相还原法制备钴纳米颗粒

(595KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)        
 
摘要 硼氢化钠在乙二醇的碱性溶液中比在水溶液中更不变, 使还原醋酸钴制备金属Co纳米颗粒的回响平稳举办, 制备出六方晶型的Co纳米颗粒, 平均粒径为50.2 nm. 原子力显微镜和激光散射阐明表白, Co纳米粒子为类球形. 制备Co纳米粒子的最佳温度为60℃, 最佳pH为11~12. 用差异种类的外貌活性剂对Co纳米颗粒举办外貌修饰, 能淘汰其在正己烷中的软团聚, 以吸附浸染为主的非离子外貌活性剂的结果最佳, 可以使团聚体的平均尺寸由80.0 nm低落至50.2 nm.     处事  

用有机相还原法制备钴纳米颗粒

   

用有机相还原法制备钴纳米颗粒

  E-mail Alert  

用有机相还原法制备钴纳米颗粒

  RSS  

用有机相还原法制备钴纳米颗粒

  ()  
收稿日期:  1900-01-01      修回日期:  1900-01-01           出书日期:  2005-04-25      宣布日期:  2005-04-25      期的出书日期:  2005-04-25  
通讯作者:  汤皎宁    E-mail:  tjn@szu.edu.cn  
引用本文:      
龚晓钟; 汤皎宁; 李均钦; 高继华 . 用有机相还原法制备钴纳米颗粒[J]. 质料研究学报, 2005, 19(2): 153-158.  
 
 
 
链接本文:    
 或           

    1 C.T.Black, C.B.Murray, R.L.Sandstorm, S.H.Sun, Science, 290, 1131(2000)  
    2 HE Shentai, YAO Jiannian, WANG Yuping, JIANG Peng, SHI Dongxia, XIE Sishen, PANG Shijin, GAO Hongjun, Acta Phys. Sin., 50, 765(2001) (何声太,姚建年,汪裕萍,江鹏,时东霞,谢思深,庞世瑾,高鸿钧,物理学报,50,765(2001))  
    3 B.A.Korgel, D.Fitzmaurice, Adv. Mater., 10(9), 661(1998)  
    4 SHI Dongxia, SONG Yanlin, ZHANG Haoxu, XIE Sishen, PANG Shijin, GAO Hongjun, J. phys., 50, 361(2001) (时东霞,宋延林,张昊旭,谢思深,庞世瑾,高鸿钧,物理学报,50,361(2001))  
    5 H.Graf, J.Vancea, H.Hoffmann, Appl. Phys. Lett., 80(7), 1264(2002)  
    6 T.Shima, T.Moriguchi, S.Mitani, K.Takanashi, Appl. Phys. Lett., 80(2), 288(2002)  
    7 C.B.Murray, S.H.Sun, W.Gaschler, H.Doyle, T.Betley, C.R.Kagan, IBM. J. Res. & Dev., 45, 47(2000)  
    8 S.K.Suslick, M.M.Fen, T.Hyeoum, J. Am .Chem. Soc., 118, 11960(1996)  
    9 F.Bonet, V.Delmas, S.Grugeon, R.H.Urbina, P.Y.Silvert, K.T.Elhsissen, Nanostructured Mater, 11, 1277(199  
    10 J.E.Martin, J.P.Wilcoxon, J.Odinek, P.Provencio, J. Phys. Chem. B, 104, 9475(2000)  
    11 E.E.Foos, R.M.Stroud, A.D.Bery, A.W.Snow, J.P.Armistead, J. Am. Chem. Soc., 122, 7114(2000)  
    12 C.Petit, P.Lixon, M-P. Pileni, J. Phys. Chem., 97, 12974(1993)  
    13 V.F.Puntes, K.M.Krishnan, A.P.Alivisatos, Science, 291(5511), 2115(2001)  
    14 P.D.Dinega, M.G.Bavendi, Angew. Chem. Int. Ed., 38, 1788(1999)  
    15 T.Teranishi, M.Hose, M.Miyake, Adv. Mater., 9, 65(1997)  
    16 S.Sun, C.B.Murray, J. Appl. Phys., 85(8), 4325(1999)  
    17 S.Sun, C.B.Murray, D.Weller, Science, 287(5460), 1989(2000)  
    18 Enio Lima Jr., V.Drago, R.Bolsoni, Solid State Communications, 125, 265(2003)  
    19 SHEN Chengmin, SU Yikun, YANG Haitao, YANG Tianzhong, WANG Yupiug, GAO Hongjun, H.J.Gao, Acta Phys. Sin., 52(2), 483(2003) (申承民,苏轶坤,杨海涛,杨天中,汪裕萍,高鸿钧,物理学报,52(2),483(2003)  
    20 C.M.Shen, Y.K.Su, H.T.Yang, T.Z.Yang, H.J.Gao, Chem. Phys. Letters, 373, 39(2003)